Project INSPIRER

Improving Neighbourhood Sustainability with Participatory and Innovative Responses to Environmental Regeneration (Verbetering van de duurzaamheid van buurten met participerende en vernieuwende antwoorden op milieuregeneratie)INSPIRER is een Europees Project binnen het Interreg IV A programma, dat zich richt op een specifiek gebied rond de Noordzee. Het project heeft tot doel aandachtswijken te transformeren naar duurzame wijken.
Deze transformatie zal plaatsvinden in verschillende stappen. Ten eerste door een kwalitatieve verbetering van groene ruimtes in de nabijheid van sociale plaatsen door actieve bewonersparticipatie. Ten tweede door het sensibiliseren van diezelfde bewoners om hun afval te selecteren en ten derde deze te sensibiliseren hun energieverbruik te verminderen door doelgerichte acties.

Enkele feitenProject ingediend op 9 december 2009
Project goedgekeurd op 23 april 2010
Budget : 5,3 miljoen euro (50% FEDER)
Programmaprioriteit 2 : Bevordering en ontwikkeling van een gezond en veilig milieu
Operationele doelstelling : Goede praktijken bevorderen bij het beheer van water, rijkdommen en afval, en een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen
Begindatum : 1/10/2009
Einddatum : 30/09/2015Partners

ActiviteitenActiviteit 1
De eerste activiteit zal als doel hebben om het levensmilieu van de sociale woonwijken en achtergestelde buurten te verbeteren. De bewoners zullen ingeschakeld worden om zelf hun woonwijken te verbeteren om ze zo gewoon te maken om op lange termijn zelf hun woonwijk te respecteren. Ervaringen die bij de partners gedaan werden, die betrekking hadden op bewonersparticipatie, zullen herhaald worden en veralgemeend worden.

Activiteit 2
De tweede activiteit zal zich concentreren op sensibiliseren, bewustmaking en communicatie van bewoners op het gebied van selectieve afvalverwerking. Deze activiteit heeft als doel om ervaring en savoir-faire te delen op het gebied van recyclagemethoden. Verschillende methodes (gebruik van compost, afvalvermindering…) zullen getest worden en veralgemeend worden.

Activiteit 3
De derde activiteit heeft als doel om de levenskwaliteit te verbeteren van de bewoners, maar evengoed om bij te dragen tot de reductie van CO2-uitstoot en tot een beter gebruik van energie in bestaande wijken. Verbeteringswerken van logementen in het zicht van een grotere energetische efficïentie zullen in plaats worden gebracht in aandachtswijken dankzij verschillende procédés. Pilootprojecten gerealiseerd in de drie partnerlanden zullen toelaten om de sociaaleconomische logementen te testen op het vlak van energie en het sensibiliseren van inwoners om energie op een andere wijze te verbruiken in nieuwe type logementen.

Communicatie
Lancering en eindconferentie, logo, brochures, folders, pakjes met zaden, film, informatiedagen voor de inwoners over recyclingthema's, website …

Management
Monitoring committee, studiebezoeken, schuldvorderingen ...


Doelstellingen en resultatenAlgemene doelstelling van het project
Doel van dit project is de culturele en budgettaire remmingen van de gezinnen en huishoudens in de aandachtswijken weg te nemen ter bevordering van de duurzame ontwikkeling op alle niveaus: leefkader en levenskwaliteit, afvalvermindering, vermindering van het energieverbruik in de woningen. Dit project laat ons toe te antwoorden aan de doelstellingen van Göteborg, specifiek in die buurten waar deze doelstelling bijzonder moeilijk haalbaar is.
De inwoners zullen betrokken worden bij de verbetering van en het respect voor hun leefomgeving op lange termijn.

Specifieke doelstellingen van het project
1- verbetering van het stedelijk milieu in de aandachtswijken door samen met de bevolking te werken aan de inrichting van hun buurt (grensoverschrijdend delen van ervaringen wat betreft sensibilisatie van de bevolking)
2- werken aan het bijbrengen van een gedrag met respect voor het milieu en sorteren van afval
3- de bevolking sensibiliseren over de middelen en methodes op het vlak van energie-efficiëntie (energie-ambassadeurs, opleiding van bewoners-tussenpersonen …) en delen van die ervaringen die aan weerskanten van het Kanaal getest zijn.


DoelgroepRechtstreeks
de projectpartners en de betrokken bewoners


Onrechtstreeks
1) de lokale overheden die een nieuwe aanpak willen realiseren om de inwoners in de meest aandachtswijken te laten participeren
2) de sociale verhuurders en de particuliere eigenaars-verhuurders in de aandachtswijken, die toegang zullen krijgen tot goede praktijken op het vlak van duurzame woningen (de verwezenlijkingen van het project zullen worden voorgesteld in de nieuwsbrieven van de organisaties van sociale verhuurders)
3) de inwoners en de verenigingen die de activiteiten op buurtniveau coördineren en de inwoners laten participeren
4) anderen die niet rechtstreeks bij het project betrokken zijn (gezinnen, kinderen en jongeren, etnische minderheden, gehandicapten, werkzoekenden, enz.)
5) organisaties en verenigingen die werken rond energie-efficiëntie.


Duurzame en innovatieve acties voor onze buurten:
De bijdrage van het project INSPIRER

Samenwerkingsovereenkomst

Europa
 medway council  ville de saint-martin boulogne  centre social éclaté  mhs homes group  habitat du littoral  boulogne développement  ocmw kortrijk  stad kortrijk
Privézone  -  Wettelijke aantekeningen  -  Copyright © 2011-2018 INSPIRER
2 mers seas zeeen
België Frankrijk Engeland